VIP hesab

3

Bu hesab vasitəsilə Siz ən yüksək xidməti əldə edirsiniz və bütün ekstra xidmətlər ödənişsizdir. Lakin broker heç bir məsləhət təqdim etmək ixtiyarına malik deyil və müştəri brokerin istənilən təklifini və ya izahatını məsləhət və ya analiz kimi qəbul etməməlidir. Bu hesab üzrə ətraflı məlumat yalnız bu hesabın tətbiq edilməsi imkanı olan yəni aylıq dövrüyyəsi 30 milyon manatdan çox olan müştərilərə (bu başqa şirkətin müştərisi olduğu zaman hesabatlar vasitəsilə dövrüyyəsini təsdiq edə bilər) təqdim edilir.